NTE: Sommerprosjekt 2019

Vi søker deg som er ekstra nysgjerrig, engasjert og motivert og som tør å utfordre dagens løsninger

Sommerprosjekt 2019

Energibransjen står midt i en transformasjon, blant annet grunnet teknologiutvikling og det grønne skiftet. En storstilt elektrifisering av transportsektoren, landbruket, oppdrett og annen industri øker behovet for elektrisk kraft. Samtidig øker mengden uregulert og desentralisert fornybar energiproduksjon. Et effektkrevende forbruksmønster og økt samtidighetsfaktor utfordrer det tradisjonelle kraftsystemet, og nettleien er på vei opp.

Ny teknologi og digitalisering gir nye muligheter og nye sårbarheter, og nettselskapenes forretningsmodeller utfordres. Grender, nabolag og samlokaliserte næring- og jordbruksanlegg går sammen for å etablere små mikrogrids med intern egenproduksjon (sol, vind, bio), samt intern lagringskapasitet. Fra å ha vært samfunnets primærforsyner av elektrisk energi, introduserer lokale energisamfunn muligheten for at nettselskapene vil få en annen rolle i fremtiden.

Vi søker etter fire studenter fortrinnsvis på masternivå, minimum fullført 2. klasse.

Aktuelle problemstillinger

  • Hva er nettselskapets rolle i fremtidens energisystem? Hvordan designe et strømnett som møter de nye behovene?
  • Hvordan kan nettselskapene utvikle kunderelevante og konkurransedyktige tjenester i en stadig endret markedssituasjon?
  • Kan lokal produksjon og energilagring redusere investeringsbehov i nettet? Hvordan optimalisere investeringsbeslutningene fremover?
  • Hvordan kan energiproduksjon og -lagring styres og optimaliseres?
  • Hvilke løsninger for egenproduksjon og energilagring finnes på markedet i dag, og hvordan vil dette utvikle seg i fremtiden?
  • Hvordan få best samfunnsøkonomisk utbytte av IoT og store datamengder i strømnettet?
  • Hvordan ivareta cyber-sikkerhet etter hvert som strømnettet blir stadig mer digitalisert?

Som deltaker i NTEs sommerjobbprosjekt kan du forvente praktisk læring i et tverrfaglig team, innsikt i energibransjen og en fot innenfor et av Norges største fornybarkonsern. Du får også faglig støtte underveis og dedikert prosjektmentor. Ved prosjektperiodens slutt skal gruppene presentere sitt sluttresultat for konsernledelsen og medarbeidere, og dette vil dermed være en viktig premissgivende faktor for videre utvikling av NTE. Samarbeid om praksis- eller masteroppgaver utover prosjektperioden kan også være mulig.

Vi legger opp til sosiale samlinger og ekskursjoner, opplæring og kurs, samt deltagelse på NTEs sommerfest og Steinkjerfestivalen 2019. Har du lyst på en litt anneledes sommerjobb – søk da vel!

Søk her!

Oppstart: 17.juni. Varighet 6 uker sammenhengende. Fire personer. Arbeidssted Trondheim.