Sommerjobb hos Skagerak Nett AS

Sommerjobb hos Skagerak Nett AS 2017

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5700 GWh og drift av regional- og distribusjonsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er blant de største nettselskapene i Norge med 190 000 nettkunder.

For å analysere og planlegge fremtidens kraftnett (regionalnett og distribusjonsnett), er det behov for å prognosere det fremtidige behovet for effektuttak (el) fra alle våre kunder. Avdeling Nettutvikling i Skagerak Nett gjennomfører sommeren 2017 et prosjekt der effektbehovet i alle kommuner i Telemark og Vestfold skal prognoseres fram til 2040.

Gjennom et FOU-prosjekt er det utviklet en ny effektprognoseringsmodell som eies og driftes av konsulentselskapet Poyry. Denne modellen skal benyttes i prosjektet. Det skal analyseres med tre ulike scenarier som representere ulike utviklingstrekk i samfunnet. Resultatene fra prosjektet skal benyttes i kraftsystemutredning og nettanalyser.

Prosjektet gjennomføres av to studenter, med løpende bistand fra avdelingens øvrige ansatte. En student er allerede klar for prosjektet og har erfaring med modellen fra tidligere år. Vi søker nå etter en student nummer to til dette prosjektet. Prosjektet vil gi god innsikt i driverne for fremtidig effektbehov i bygninger, transportsektoren og i industrien.

Studenten må også regne med å utføre andre oppgaver ved behov.

Vi søker etter en student med analytiske egenskaper som har interesse for energisystemer og kraftnett. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Oppstart: Medio juni og varighet minst 6 uker.

Arbeidssted: Porsgrunn

Kontaktperson;  
Ellen Strøm Juliussen,
konstituert avdelingsleder for avd Nettutvikling
Tlf: 41102468

Interesserte kan sende en enkel søknadstekst på mail, med vedlagt CV og vitnemål til: Ellenstrom.juliussen@skagerakenergi.no Angi ønsket oppstartsdato og varighet.

Søknadsfrist 18.april